Презентации на участниците в третата годишна конференция на Европейския фискален борд (ЕФБ) на тема “Висок дълг, ниски лихви и рискови събития: базирани на правила фискални рамки, които са подложени на натиск“, проведена онлайн на 26.02.2021г.

Презентации: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/european-fiscal-board-efb/high-debt-low-rates-and-tail-events-rules-based-fiscal-frameworks-under-stress_en