Фискалният съвет на България взе участие в кръгла маса, организирана от Комисията по бюдже...

На 31 май 2022 г. се проведе кръгла маса на теми „I. Инфлация и икономически растеж, II. Въвеждане на едината европейска валута в Република България - ползи, предизвикателства и рискове“. На събитието присъстваха проф. д-р Борис Грозданов, председател на ФС, Любомир Дацов и Дора Андреева, членове на ФС и д-р Джеймс Йоловски и д-р Дияна Металова, гл. експертни сътрудници.

Във в

Фискалният съвет взе участие в конференция, организирана от Европейския фискален борд...

На 25-ти февруари 2022г. в онлайн формат се проведе конференция, организирана от Европейския фискален борд на тема “Публични финанси и климатични промени в ерата след пандемията”. Участие в нея взе д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС.

Събитието беше открито от Нийлс Тигесен - председател на Европейския фискален борд. В двата отделни панела се включиха участн

Фискалният съвет взе участие в конференция, организирана от ГД ЕКФИН и Европейския икономи...

На 22-ри февруари 2022г. в онлайн формат се проведе конференция, организирана от ГД ЕКФИН и Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), посветена на преглед на рамката за икономическо управление в ЕС. Участие в нея взе д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС.

Събитието беше открито от Криста Швенг, президент на ЕИСК, и европейският комисар по икономиката

Фискалният съвет взе участие в срещи на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС...

На 27-ми и 28-ми януари 2022г. в онлайн формат се проведоха работни срещи на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС. Представители от страна на Фискалния съвет бяха Любомир Дацов, член на Фискалния съвет, Атанас Атанасов и Джеймс Йоловски, главни експертни сътрудници към Фискалния съвет.

В първия ден беше обсъдена бъдещата роля на независимите фискални институции в к

Фискалният съвет взе участие в конференция, организирана от ГД ЕКФИН...

На 2-ри декември 2021г. в онлайн формат се проведе конференция, организирана от ГД ЕКФИН на тема "Средносрочни бюджетни рамки". Участие в нея взеха Любомир Дацов, член на ФС, и д-р Джеймс Йоловски, главен експертен сътрудник към ФС.

Събитието беше открито от Лучио Пенч, директор "Макроикономически политики" в ГД ЕКФИН. Средносрочните бюджетни рамки бяха разгледани в актуалния